intermediate mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate mode

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    kiểu trung gian

    mốt trung gian