intermediate beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm giữa