intermediate rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate rib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sườn (tăng cứng) trung gian