intermediately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediately.

Từ điển Anh Việt

  • intermediately

    * phó từ

    với tính cách trung gian

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intermediately

    to an intermediate degree

    intermediately hot