intermediate level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate level

    * kỹ thuật

    mức trung gian