intermediate relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate relay

    * kỹ thuật

    rơle trung gian