intermediate mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate mill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cán trung gian