intermediateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediateness.

Từ điển Anh Việt

  • intermediateness

    /,intə'mi:djətnis/

    * danh từ

    tính chất ở giữa, tính chất trung gian