intermediate layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate layer

    * kỹ thuật

    lớp trung gian