intermediate file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp trung gian