intermediate point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm trung gian