intermediate span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhịp trung gian