intermediate mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    địa khối trung gian