intermediate box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate box

    * kỹ thuật

    hòm khuôn trung gian