intermediate post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate post

    * kỹ thuật

    cột trung gian