intermediate port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate port

    * kinh tế

    cảng giữa đường

    cảng tạm dừng

    cảng trung gian