intermediate axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate axle

    * kỹ thuật

    trục trung gian