intermediate term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate term

    * kinh tế

    trung hạn