intermediate goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate goods.

Từ điển Anh Việt

  • Intermediate goods

    (Econ) Hàng hoá trung gian.

    + Hàng hoá được sử dụng vào một thời điểm nào đó trong quá trình sản xuất các hàng hoá khác chứ không phải để cho tiêu dùng cuối cùng.

  • Intermediate goods

    (Econ) Hàng hoá trung gian.