intermediate open system (ios) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate open system (ios) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate open system (ios) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate open system (ios).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate open system (ios)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống mở trung gian