intermediate bit rate (ibr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate bit rate (ibr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate bit rate (ibr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate bit rate (ibr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate bit rate (ibr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ bit trung gian