inlet water box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet water box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet water box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet water box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet water box

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hộp cấp nước

    hộp đưa nước vào