inlet valve cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet valve cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet valve cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet valve cam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet valve cam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cam điều khiển xupáp nạp