inlet ventilator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet ventilator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet ventilator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet ventilator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet ventilator

    * kỹ thuật

    quạt hút