inlet flange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet flange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet flange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet flange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet flange

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bích dẫn vào