inlet passage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet passage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet passage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet passage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet passage

    * kỹ thuật

    đường hút

    kênh dẫn vào