inlet silencer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet silencer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet silencer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet silencer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet silencer

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ giảm âm vào

    bộ tiêu âm vào