inlet gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet gallery

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hành lang lấy nước vào