inlet orifice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet orifice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet orifice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet orifice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet orifice

    * kỹ thuật

    cửa vào

    lỗ vào

    lối vào