inlet cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet cock

    * kỹ thuật

    van nạp