inlet velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet velocity

    * kỹ thuật

    tốc độ chảy vào

    vận tốc chảy vào