inlet diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet diagram

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    biểu đồ vào