inlet grating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet grating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet grating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet grating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet grating

    * kỹ thuật

    lưới thu nước vào