inlet valve cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet valve cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet valve cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet valve cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet valve cap

    * kỹ thuật

    mũ van vào