inlet muffler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet muffler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet muffler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet muffler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet muffler

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ giảm âm vào

    bộ tiêu âm vào