inlet air port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inlet air port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inlet air port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inlet air port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inlet air port

    * kỹ thuật

    lỗ khí vào

    hóa học & vật liệu:

    cửa khí vào