hypothetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetic.

Từ điển Anh Việt

  • hypothetic

    /,haipou'θetikəl/ (hypothetical) /,haipou'θetikəl/

    * tính từ

    có tinh thần giả thuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet