hypothetical cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical cost

    * kinh tế

    phí tổn giả định