hypothetical reference connections for video conferencing (h.110) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference connections for video conferencing (h.110) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference connections for video conferencing (h.110) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference connections for video conferencing (h.110).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference connections for video conferencing (h.110)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Khuyến nghị H.110 của ITU về các kết quả giả định chuẩn cho hội nghị video