hypothetical reference digital section (hrds) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference digital section (hrds) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference digital section (hrds) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference digital section (hrds).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference digital section (hrds)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đoạn số giả định chuẩn