hypothetical isotropic source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical isotropic source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical isotropic source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical isotropic source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical isotropic source

    * kỹ thuật

    nguồn giả thiết

    nguồn tưởng tượng