hypothetical interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical interest

    * kinh tế

    lãi giả định

    lợi tức giả định