hypothetical reference (hr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference (hr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference (hr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference (hr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference (hr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuẩn giả định