hypothetical imperative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical imperative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical imperative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical imperative.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hypothetical imperative

    a principle stating the action required to attain a desired goal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).