hypothetical deduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical deduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical deduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical deduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical deduction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    suy diễn giả định

    suy diễn giả thiết