hypothetical signalling reference connection (hsrc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical signalling reference connection (hsrc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical signalling reference connection (hsrc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical signalling reference connection (hsrc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical signalling reference connection (hsrc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết nối báo hiệu chuẩn giả định