hypothetical proposition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical proposition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical proposition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical proposition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical proposition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mệnh đề giả định