hypothetical reference digital path (hrdp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference digital path (hrdp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference digital path (hrdp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference digital path (hrdp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference digital path (hrdp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường truyền số giả định chuẩn