hypothetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetically.

Từ điển Anh Việt

  • hypothetically

    * phó từ

    theo giả thuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hypothetically

    by hypothesis