hypothetical creature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical creature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical creature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical creature.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hypothetical creature

    a creature that has not been observed but is hypothesized to exist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).